Program Ograniczania Niskiej Emisji - dowiedz się więcej!

Czytaj dalej
Materiał prasowy

Program Ograniczania Niskiej Emisji - dowiedz się więcej!

Materiał prasowy

Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) to forma wsparcia jaką Miasto Lublin od 2013 roku oferuje mieszkańcom, którzy zdecydują się na zmianę systemu ogrzewania i likwidację tzw. kopciucha. Warto pamiętać że ok. 80% zanieczyszczeń przedostających się do powietrza pochodzi właśnie z indywidualnych kotłowni, w których spalany jest węgiel słabej jakości, czasami również odpady.

Dzięki Programowi można uzyskać dofinansowanie 50% kosztów poniesionych na wymianę systemu ogrzewania z opalanego paliwem stałym (węglem lub drewnem) na systemy przyjazne środowisku nisko lub wręcz nieemisyjne tj. ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, pompę ciepła lub połączenie tych systemów w systemie hybrydowym.
Zainteresowanie Programem jest bardzo duże. W bieżącym roku w budżecie Gminy Lublin zabezpieczono kwotę 1mln zł na dotacje. Od roku 2013 z programu skorzystało niemal 500 beneficjentów co pozwoliło usunąć z terenu Lublina prawie 700 pieców zatruwająca nasze powietrze.

O środki w ramach PONE mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, a także osoby prawne, przedsiębiorcy, czy jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Najemcy lokali komunalnych do wniosku powinni załączyć zgodę zarządcy budynku na wymianę ogrzewania oraz akt najmu lokalu komunalnego. Natomiast w przypadku budynku lub lokalu należącego do kilku właścicieli wniosek powinien złożyć każdy ze współwłaścicieli lub jeden ze współwłaścicieli, dołączając pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych osób.

Procedura uzyskania wsparcia finansowego jest prosta. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do Wydziału Ochrona Środowiska Urzędu Miasta Lublin o udzielenie dotacji wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym (kosztorysem) oraz dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do budynku/lokalu. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu, można je przesyłać drogą pocztową na adres: Wydział Ochrony Środowiska, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin lub składać w Biurach Obsługi Mieszkańców (ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Franciszka Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15, ul. Wolska 11). Nabór wniosków realizowany jest w trybie ciągłym, a wypłaty środków są realizowane na bieżąco.

Warunkiem udziału w PONE jest potwierdzenie przez pracowników Urzędu Miasta, że likwidowane źródło grzewcze na paliwo stałe jest jedynym źródłem ogrzewania dla danej nieruchomości/lokalu. Jeśli warunek ten jest spełniony przygotowywana jest umowa dotacji. Rozliczenie zrealizowanego zadania odbywa się na podstawie faktur i rachunków oraz dokumentów potwierdzające zakres, termin i prawidłowość wykonanych prac. Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wydatków poniesionych na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Każdy uczestnik programu PONE otrzyma tabliczkę „Dbam o atmosferę nie truję sąsiada” jako podziękowanie za zaangażowanie się w działania na rzecz przeciwdziałania smogowi w naszym mieście. Tabliczkę można powiesić na ogrodzeniu posesji lub przy wejściu do budynku. Po tabliczki mogą zgłaszać się wszyscy dotychczasowi beneficjenci PONE do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Rezygnacja z tradycyjnej kotłowni nie tylko wpływa pozytywnie na jakość powietrza ale podnosi również jakość życia, szczególnie mieszkańców starszych dla których obsługa przydomowej kotłowni lub konieczność napalenia w piecu jest dużym, często przekraczającym możliwości wyzwaniem.

Materiał prasowy

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.