Strategia wzrostu zamożności Polaków

Czytaj dalej
Fot. Mariusz Kapała
Zbigniew Biskupski

Strategia wzrostu zamożności Polaków

Zbigniew Biskupski

Polska rodzina ma mieć dochody równe 80 proc. średniej unijnej już za cztery lata, zakłada Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Do końca września uwagi do dokumentu można zgłaszać także indywidualnie - poprzez specjalną aplikację na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju. W październiku finalna wersja dokumentu zostanie przedłożona Radzie Ministrów.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Główna w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów strategii skorzystają wszyscy obywatele.

Strategia zakłada wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - do 2020 r. Najważniejszym zakładanym rezultatem będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 80 proc. średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami.

Zapewnieniu wysokiego i trwałego tempa wzrostu służyć będzie realizacja takich wskaźników, jak m.in.: wzrost inwestycji do poziomu ponad 25 proc. PKB, wzrost udziału nakładów na B+R do poziomu bliskiego 2 proc. PKB, wzrost wydajności pracy do 80 proc. średniej UE, średnioroczne tempo wzrostu wartości eksportu towarów 7,2 proc., udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem 10 proc., wzrost produkcji przemysłowej wyższy od wzrostu PKB.

- Plan Morawieckiego może się udać, o ile państwo nie będzie stosowało jedynie policyjnych metod i uszczelniania VAT - uważa Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. - Przede wszystkim powinny nastąpić deregulacja i uwolnienie przedsiębiorców przed szkodliwymi przepisami hamującymi ich rozwój. Tylko przez rozwój, a nie tylko zadłużanie możemy zapewnić trwały dobrobyt. I dodaje: - Jedyną strategią na dobrobyt jest pomnażanie pieniędzy przez pracę, a nie dawanie zasiłków. Polska rodzina ma osiągać dochody i dobrobyt przez pracę tu, w Polsce, a nie za granicą i nie przez zasiłki lub pomoc państwa, jak program „500+”, ale właśnie przez dobrze płatną pracę.

- Jeżeli rząd skupi się wyłącznie na uszczelnianiu systemu, a nie na powyższych celach, planu Morawieckiego może nie udać się zrealizować - ostrzega ekonomista.

Autor: Zbigniew Biskupski

Zbigniew Biskupski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.